Privacyverklaring

Clean-ing, gevestigd aan Juttepeer 45, 1731 WS Winkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Clean-ing:

www.clean-ing.nl,
Juttepeer 45, 1731 WS Winkel,
06-14340623

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clean-ing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, via correspondentie, via telefonisch contact,
via uw locatiegegevens en bankzaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Clean-ing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw offerte, het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en om diensten bij u af te leveren. Clean-ing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Clean-ing bewaakt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform de wet zijn wij verplicht onze debiteuren- en crediteuren administratie zeven (7) jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Clean-ing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Clean-ing benadrukt op geen enkele wijze deze gegevens aan derden door te verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clean-ing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clean-ing. U kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@clean-ing.nl.
Clean-ing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgevens.nl/nll/contact-met-de-autorieit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens bevestigen

Clean-ing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@clean-ing.nl.